những thể loại tin tức báo chí? cách viết một bản tin trong khoảng thông tin có sẵn

Tin là th? lo?i tin báo c? b?n, ng?n g?n nh?t, cô ?úc nh?t, mau chóng nh?t, k?p th?i nh?t, ???c bi?u th? b?ng ch?, b?ng l?i, b?ng hình ?nh ?? ?? ??t nh?ng s? ki?n m?i x?y ra, ?ang x?y ra, s?p x?y ra mang t?m quan tr?ng ??i có xã h?i, nh?m thúc ??y và c?i t?o xã h?i.1 tác ph?m báo chí – dù ch? là 1 tin v?n vài ch?c ch? hay m?t bà

read more